Cách Tính Giá Trị Biểu Thức

     
1. Ra mắt về bài học kinh nghiệm tính cực hiếm của biểu thức3. Bài tập vận dụng tính quý giá biểu thức4. Bài bác tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 tính giá trị biểu thức (Có đáp án)

Bài học tập toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

1. Ra mắt về bài học kinh nghiệm tính quý giá của biểu thức

1.1. Ví dụ như 1: Tính quý giá biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện tại phép tính theo máy tự từ bắt buộc qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 85 cùng 4 bởi 9, viết 99 cộng 7 bởi 16, viết 6 lưu giữ 12 cộng 4 bởi 6 thêm một bằng 7, viết 7Hạ 17 xuống được 177696

Vậy giá trị của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ 2: Tính giá trị biểu thức sau: 15 x 7 + 45 – 19

Thực hiện tại phép tính theo phép tắc nhân phân tách trước, cùng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 – 19 = 105 + 45 – 19 = 150 – 19 = 131

Vậy quý giá của biểu thức: 15 x 7 + 45 – 19 = 131

2. Tính cực hiếm của biểu thức

a) vào một biểu thức, giả dụ chỉ bao gồm phép nhân và phép chia hoặc phép trừ cùng phép cộng, ta thực hiện thống kê giám sát từ trái qua phải.

Bạn đang xem: Cách tính giá trị biểu thức

Nếu trong biểu thức, bao gồm cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, có dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính ngơi nghỉ trong ngoặc trước, kế bên ngoặc sau.

b) triển khai biểu thức tất cả phép cộng

Nhóm những số hạng trong biểu thức đã mang đến thành nhóm bao gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không cầm đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài xích tập vận dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài bác tập

Bài 1: Tính quý hiếm biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 – 19 x 98

c) 5647 – 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 – 216 : 6

Bài 2:Tính quý hiếm biểu thức theo cách thuận lợi nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 – 11 + 8

c) 915 + 832 – 45 + 48

d) 1845 – 492 – 45 – 92

Bài 3: tìm kiếm Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 – 90

c) y – 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4:Tính quý giá của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 – 28734

d) 987643 – 2732

Bài 5: hai ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày sản phẩm công nghệ hai bán được ít hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi hằng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6.Tú gồm 76 viên bi, số bi của An vội vàng 7 lần số bi của Tú. An cho Hùng 24 viên. Hỏi tổng số bi của 3 chúng ta là bao nhiêu?

Bài 7:Cho dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong dãy số.

b) Tính tổng của hàng số.

Xem thêm: Thực Hư Nấm Lim Xanh Chữa Ung Thư : Thực Hư Ra Sao? Cách Sử Dụng Hiệu Quả? ?

3.2. Bài xích giải

Bài 1:

Thực hiện tại theo phép tắc của phép nhân, chia, cộng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 – 183 = (4748 + 142) – 183 + 16 = 4890 – 167 = 4723

b) 472819 + 174 – 19 x 98 = 472819 + 174 – 1862 = 471131

c) 5647 – 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 – 216 : 6 = 16704 – 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện nay theo quy tắc của biểu thức gồm chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 – 11 + 8 = (261 – 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 – 45 + 48 = (915 – 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 – 492 – 45 – 8 = (1845 – 45) – (492 +8) = 1800 – 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 – 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y – 8357 = 3829 x 2

y – 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, các chữ số để thẳng hàng với nhau. Triển khai phép tính từ bắt buộc qua trái. Ta có:

*
7 cùng 5 bởi 12, viết 2 lưu giữ 13 cộng 4 bằng 7 thêm 1 bằng 8, viết 88 cùng 2 bằng 10, viết 0 lưu giữ 12 cộng 1 bởi 3 thêm một bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*
7 cộng 9 bởi 16, viết 6 nhớ 15 cùng 1 bởi 6 thêm một được 7, viết 78 cộng 0 bởi 8, viết 84 cộng 2 bởi 6, viết 6Hạ 19 xuống được công dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*
5 trừ 4 bởi 1, viết 17 trừ 3 bằng 4, viết 44 không trừ được cho 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 lưu giữ 1Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm một bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 61 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 – 28734 = 169741

*
3 trừ 2 bằng 1, viết 14 trừ 3 bằng 1, viết 16 không trừ mang đến 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 12 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 – 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán được số lít dầu là:

(5124 – 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày đầu tiên bán được rộng ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày đầu tiên bán được 2624 lít, ngày thiết bị hai bán được 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) cách tính số lượng các số hạng trong hàng số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối – Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta gồm số số hạng là: (69 – 1) : 4 + 1 = 18

Vậy hàng số trên gồm 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x số lượng số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta có tổng của dãy số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng các số hạng trong hàng số bên trên là 630


4. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài bác tập

Bài 1:Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 – 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 – 987 – 246

Bài 2:Tìm phương pháp tính dễ dãi nhất

a) 211 – 111 – 99

b) 324 x 8 + 45 – 152

c) 525 + 917 – 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3:Tìm y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 – 98

d) y – 9874 = 1984 x 5

Bài 4:Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những dãy số.

b) Tính tổng của hàng số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) có 50 số hạng

b) tổng là 2500


Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính quý hiếm của biểu thức

A. Lý thuyết

Thứ tự thực hiện phép tính

Khi thực hiện các phép tính vào biểu thức, ta thực hiện từ trái qua phải.

Nếu biểu thức tất cả dấu ngoặc, ta triển khai các phép toán vào ngoặc trước.

Nếu biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ, nhân, phân tách thì ta tiến hành phép toán nhân, phân tách trước tiếp đến mới mang lại phép toán cộng, trừ

B. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 234576 + 578957 + 47958b, 41235 + 24756 – 37968c, 324586 – 178395 + 24605d, 254782 – 34569 – 45796

Bài 2: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 967364 + (20625 + 72438)b, 420785 + (420625 – 72438)c, (47028 + 36720) + 43256d, (35290 + 47658) – 57302e, (72058 – 45359) + 26705f, (60320 – 32578) – 17020

Bài 3: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 25178 + 2357 x 36b, 42567 + 12336 : 24c, 100532 – 374 x 38d, 2345 x 27 + 45679e, 12348 : 36 + 2435f, 134415 – 134415 : 45g, 235 x 148 – 148h, 115938 : 57 – 57

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức

a, 324 x 49 : 98b, 4674 : 82 x 19c, 156 + 6794 : 79d, 7055 : 83 + 124e, 784 x 23 : 46f, 1005 – 38892 : 42

Bài 5: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 427 x 234 – 325 x 168b,16616 : 67 x 8815 : 43c, 67032 : 72 + 258 x 37d, 324 x 127 : 36 + 873

Bài 6: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 213933 – 213933 : 87 x 68b, 15275 : 47 x 204 – 204c, 13623 – 13623 : 57 – 57d, 93784 : 76 – 76 x 14

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 48048 – 48048 : 24 – 24 x 57b, 10000 – (93120 : 24 – 24 x 57)c, 100798 – 9894 : 34 x 23 – 23d, 425 x 103 – (1274 : 14 – 14)e, (31850 – 730 x 25) : 68 – 68f, 936 x 750 – 750 : 15 -15

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 17464 – 17464 : 74 – 74 x 158b, 32047 – 17835 : 87 x 98 – 98c, (34044 – 324 x 67) : 48 – 48d, 167960 – (167960 : 68 – 68 x 34)

Bài 9: đến biểu thức p = m + 527 x n. Tính phường khi m = 473, n = 138.

Xem thêm: Cách Trị Sốt Cho Trẻ Ngay Tại Nhà, Tìm Cách Hạ Sốt Nhanh Cho Bé Để Tránh Nguy Hiểm

Bài 10: mang đến biểu thức p. = 4752 : (x – 28)

a, Tính phường khi x = 52

b, tìm kiếm x để phường = 48

Bài 11: mang đến biểu thức A = 1496 : (213 – x) + 237

a, Tính A lúc x = 145

b, kiếm tìm x để A = 373

Bài 12: mang lại biểu thức B = 97 x (x + 396) + 206

a, Tính B lúc x = 57

b, tìm x để B = 40849

Bài 13: Hãy so sánh A với B biết

Bài 14: Viết mỗi biểu thức sau thành tích các thừa số:

a, 12 + 18 + 24 + 30 + 36 + 42

b, milimet + pp + xx + yy

c, 1212 + 2121 + 4242 + 2424

Bài 15:Cho biểu thức A = 3 x 15 + 18 : 6 + 3. Hãy đặt dấu ngoặc vào vị trí thích hợp để biểu thức A có mức giá trị là (trình bày công việc thực hiện)

a, 47

b, Số nhỏ nhắn nhất tất cả thể

c, Số lớn nhất có thể

C. Đáp án

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức

a, 861491 b, 28023 c, 170796 d, 174417

Bài 2: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 1060427 b, 768972 c, 127004 d, 2564

e, 53404 f, 10722

Bài 3: Tính quý giá của biểu thức

a, 110030 b, 43081 c, 86320 d, 108994

e, 2778 f, 131428 g, 34632 h, 1977

Bài 4: Tính quý hiếm của biểu thức

a, 162 b, 1083 c, 242 d, 209

e, 392 f, 79

Bài 5: Tính quý giá của biểu thức

a, 45318 b, 50840 c, 10477 d, 2016

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức

a, 46721 b, 66096 c, 13327 d, 170

Bài 7: Tính quý giá của biểu thức

a, 44678 b, 7488 c, 94082 d, 43698

e, 132 f, 701935

Bài 8: Tính cực hiếm của biểu thức

a, 5536 b, 11589 c, 209 d, 167802

Bài 9:73199

Bài 10:a, 198 b, 127

Bài 11:a, 259 b, 202

Bài 12:a, 44147 b, 23

Bài 13:a, A > B b, A TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC MÔN TOÁN LỚP 4

BIỂU THỨC CÓ CHỨA tía CHỮ

Cách giải câu hỏi tính nhanh giá trị của biểu thức


Để lại một ý kiến Hủy

Thư điện tử của các bạn sẽ không được hiện thị lên công khai.